Bhòt air CAP

Cruinnichidh buill phàrlamaid Eòrpach an t-seachdain seo gus bhòtadh air Poileasaidh Coitcheann an Àiteachais.

Thig atharrachadh mòr air mar a thathas a' roinn an t-subsadaidh a gheibh tuathanaich is croitearan, ach bidh greis ann mus tèid mìneachadh mar a làimhsicheas gach dùthaich sin

Air fhoillseachadh