Beàrn na Bochdainne

'S ann a' fàs a tha a' bheàrn eadar na daoine as beartaiche agus as bochda ann an Alba - a rèir aithisg bho Oxfam.

Thuirt a' bhuidheann gu bheil na daoine as fheàrr dheth dà cheud trì fichead sa trì deug turas nas beartaichte na na daoine as miosa dheth.

Tha Oxfam den bheachd gu bheil siostam nan cìsean agus nan sochairean a' dèanamh cùisean nas miosa.

Air fhoillseachadh