A' Ghàidhlig ann an Dùn Èideann

Bho chionn 25 bliadhna thòisich foghlam tro mheadhan na Gàidhlig aig Bun-sgoil Chrois na Cìse ann an Dùn Èideann.

As t-Fhoghair thèid ceum eile a ghabhail nuair a dh'fhosglas sgoil Ghàidhlig ùr, Taobh na Pàirce.

Mar a tha Pàdraig MacAoidh ag aithris, tha dòchas ann gum brosnaich i tuilleadh leasachaidhean sa chànan sa bhaile.

Air fhoillseachadh