Laoich na h-Iomain

Thèid luaidh a dhèanamh air laoich na h-iomain a chaillear sa Chogadh Mhòr aig cuirm san t-Sultain.

Tha a' chuirm mar phàirt den fhèis Blas.

Thèid a' chumail sa Ghearasdan an oidhche ro chuairt dheireannach Cupa na Camanachd.

Chaidh an ath-chuairt den fharpais a thaghadh ann an Drochad an Aonachain Diluain.

Bha Dòmhnall MacLaomainn an làthair.

Air fhoillseachadh