Fiachan Eaglais na h-Alba

Chaidh dragh a thogail mu staid ionmhais Eaglais na h-Alba aig àrd-sheanadh na h-eaglaise.

Tha iomagain ann mu stòras nam peinnseanan agus sin ann am fiachan de £20m.

Tha Catriona NicIlleathain ag aithris bhon àrd-sheanadh.

Air fhoillseachadh