Plana ùr Gàidhlig na Pàrlamaid

Chuirear Plana ùr Gàidhlig Pàrlamaid na h-Alba air bhog ann an Dùn Èideann.

Seo an dàrna plana th' air a bhith aig a' Phàrlamaid, is thathas ag ràdh gun tog e air an oidhirp a chaidh a dhèanamh mar tha airson àite nas motha a thoirt dhan chànan ann an obair na Pàrlamaid.

Air fhoillseachadh