Taghain a' sapadh air feadh na h-Alba

'S e creutair air leth sgeunach a th' anns an taghan - neo am "pine marten" sa Bheurla - ach tha barrachd is barrachd dhiubh rim faicinn, agus àireamh nam beathach a' dol am meud.

A rèir Dhualchais Nàdair na h-Alba, tha an taghan a' sgapadh air feadh na dùthcha, agus iad a nis rin lorg ann an Earra-Ghàidheal agus Siorrachd Shruighlea.

Tha Calum MacIlleathain air a bhith a' sireadh an sgeoil.

Air fhoillseachadh