Àm breith nan uan

Tha fios gu bheil gu leòr de chroitearan agus tuathanaich trang an-dràsta le àm breith nan uan agus gach rud a tha an lùib sin, breith agus bàs.

Còmhla ris an aimsir - a th' air a bhith mì-fhàbharach do chuid thairis air na seachdainean a dh'fhalbh - agus 's e obair glè chruaidh a th' ann.

Air fhoillseachadh