Sneachda Eilein Arainn

Tha gnothaichean bun-os-cionn ann an Eilean Arainn ri linn an t-sneachda thruim a th' air laighe ann o chionn seachdain.

Cha robh dealan aig dachaigh sam bith san eilean ri linn.

Mhìnich Màiri NicAonghais, a tha a' fuireach san eilean, an suidheachadh.