Leasanan Pàrlamaideach

Fhuair sgoilearean bho Àrd-sgoil MhicNeacail ann an Steòrnabhagh cothrom ionnsachadh mu dhòighean-obrach Pàrlamaid na h-Alba, agus mu dheamocrasaidh san fharsainneachd.

A thuilleadh air sin bha cothrom aca air bhòtadh air cuspair neo dhà cuideachd.

Bha seo mar phàirt de thachartasan co-cheangailte ri "Là na Pàrlamaid" ann an Steòrnabhagh.

Tha Ruaraidh Rothach ag aithris.