Murchadh HMI

Duine modhail a rinn obair mhòr ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig.

Cuimhneachaidhean feadhainn air Murchadh MacLeòid, neo Murchadh HMI, mar a b'fheàrr a dh'aithnichear mòran e.

Chaochail Mgr MacLeòid, a bhuineadh do Ghriais ann an Leòdhas aig aois 83.

B' e Fear-sgrùdaidh na Gàidhlig ann an Sgoiltean na h-Alba fad 20 bliadhna, dreuchd anns an robh meas mòr air.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.