Allan ag aideachadh dì-adhartais

Beachd Mhinistear an Fhoghlaim 's na Gàidhlig, Alasdair Allan, air na thuirt an t-Oll. Mata Mac Ìomhair mun adhartas a tha ga dhèanamh le foghlam Gàidhlig.

Thuirt an t-Oll. Mac Ìomhair nach eil adhartas gu leòr ga dhèanamh, gu h-àraid san àrd-sgoil.

Air fhoillseachadh