Laoidhean Phàdraig Ghrannd

Tha na laoidhean aig Pàdraig Grannd ainmeil chun an là an-diugh am measg nan Gàidheal.

Bha an Granndach na mhinistear Baisteach ann an Srath Spè anns an 19mh Linn, agus tha a' chiad leabhar slàn mu eachdraidh a bheatha dìreach air tighinn a-mach.

Mar a tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris, tha e a' dèanamh dealbh air bàrd is soisgeulaiche cumhachdach aig an robh buaidh mhòr air creideamh na Gàidhealtachd.