Plàigh nan gèadh

Thèid iarraidh air Riaghaltas na h-Alba tuilleadh airgid a thoirt do sgeamaichean ann an Uibhist airson smachd fhaighinn air àireamh nan gèadh.

Tha beachd ann gum bi na geòidh nan trioblaid nas miosa buileach nuair a thig sgeama dìon nam machraichean gu deireadh as t-foghar an ath-bhliadhna.

Air fhoillseachadh