Fhalbh a Thaigh Iain Ghròit!

Ghabhadh Gallaibh a stèidheachadh mar phrìomh làrach spòrs-mara Bhreatainn.

Sin na tha cuid de chomhairlichean a' moladh airson feuchainn ri turasachd ath-bheothachadh mu thuath.

Ged a tha luchd-turais a' taomadh chun na Gàidhealtachd, chan eil Gallaibh 's Cataibh a' faighinn na h-uiread de bhuannachd àsta 's a tha àiteachan eile.

Tha Comhairle na Gàidhealtachd a' coimhead a-nis ri mar a ghabhadh sin atharrachadh, 's iad a' faicinn turasachd mar bhunait airson an ceann a tuath ath-bheothachadh.

Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris.

Air fhoillseachadh