£90,000 don Ghàidhlig

Dh'fhoillsich Riaghaltas na h-Alba £90,000 airson pròiseactan a tha a' brosnachadh na Gàidhlig.

Am measg nam pròiseactan a gheibh buannachd às tha rannsachadh a thèid a dhèanamh air stuthan do sgoilearan le feumalachdan sònraichte, agus cuideachd gheibh feadhainn a tha a' trèanadh airson a bhith nan tidsearan cothrom pàirt a ghabhail ann an sgoiltean-samhraidh ann an sgìrean Gàidhealach.

Tha Iona NicRisnidh ag aithris.

Air fhoillseachadh