Car ùr a thaobh tagaichean chaorach

Thàinig car as ùr sa chonnspaid mu thagaichdean eileactronaigeach nan caorach, le Buill na Pàrlamaid Eòrpaich a' moladh nach bu chòir tuathanaich agus croitearan a bhith air am peanasachadh ma bhriseas iad na riaghailtean.

Chaidh fàilte chridheil a chur air na molaidhean, gu h-àraid ann an dùthchannan far a bheil mòran stuic air na beanntan.

Ach mar a tha Murray MacLeòid ag aithris, chan eil coltas ann aig an ìre seo gun tèid cur às dha na tagaichean EID uile gu lèir.

Air fhoillseachadh