Taic do thidsearan

Dh'fhaodadh gum faigh cuid de dhaoine aig a bheil ùidh ann a bhith a' teagasg tro mheadhan na Gàidhlig taic-airgid son an cuideachadh trèanadh fhaighinn.

Bidh suas ri £8,000 ri fhaotainn son gach neach.

'S iad Bòrd na Gàidhlig a tha air cùl an sgeama, agus 's iad feadhainn aig a bheil ceum mar thà, agus a tha fileanta gu ìre, aig am bi cothrom an t-airgead fhaighinn.

Air fhoillseachadh