Beachd shaiceòlaiche air Hillsborough

Dh'fhailich na poileis nan dleastanas agus an uairsin dh'fheuch iad ri sin a chleith agus cliù nam mairbh a mhilleadh.

Sin a fhuair panal neo eisimeileach a bha coimhead air tubaist Hillsborough anns an do bhàsaich faisg air ceud neach o chionn 23 bliadhna.

An diugh dh'iarr am Prìomhaire Daibhidh Camshron lesigeul nan teaghleaichean a chaill luchd daimh san tubaist.

Fhuair sinn beachd bhon saic-eòlaiche Dòmhnall MacLeòid a bha na chomhairliche do dh'ùghdarrasan ionadail air an tug Hillsborough buaidh.

Air fhoillseachadh