Fèis Leabhraichean an Eilein Sgitheanach

Chaidh Fèis Leabhraichean an Eilein Sgitheachain a chumail aig ionad Àrois ann am Port Rìgh aig deireadh na seachdain sa chaidh.

Seo an dàrna bliadhna a chaidh an fhèis a chumail san ionad, agus am bliadhna tha iad air a bhith a' comharrachadh gu bheil 90 bliadhna ann bhon a rugadh a t-ùghdar Ailean Caimbeul MacIllEathain.

Air fhoillseachadh