An àrainneachd agus a' Ghàidhlig

Thàinig a' Ghàidhlig agus àrainneach Taobh Siar Rois còmhla an t-seachdain sa chaidh mar phàirt do chuairt shònraichte a chaidh a chur air dòigh le Dualchas Nàdar na h-Alba.

A-reir choltais, ged a bha na meanbh-chuileagan a' bìdeadh, cha do chuir sin bacadh air an spòrs.

Bha an tè-naigheachd again, Karen Oakley am measg na shlaod oirre a botanan coiseachd.

Air fhoillseachadh