Dìon nan cladaichean an Uibhist a Deas

Lean obair na buidhne carthannais Oxfam, a' dìon nan cladaichean an Uibhist a Deas.

Thug iad riochdairean bho bhuidhnean coimhearsnachd à Baile Ghobhainn a dh'obair air pìos dona dhen chladach an Dalabrog.

Tha Oxfam a' feuchainn ri cò-obrachadh a bhrosnachadh eadar an dà sgìre, 's iad le chèile a' fulaing le na h-aon trioblaidean.

Air fhoillseachadh