Sàr bhàrd Gàidhlig air bàsachadh

Bhàsaich fear de shàr bhàird na Gàidhlig, Ruairidh MacThòmais aig an deireadh sheachdain.

Bha e 90 bliadhna dh' aois. Thùirt mòran gum fàg e dìleab phrìseal às a dhèidh.

Air fhoillseachadh