Ionad ùr nam meadhanan

Dh'fhosgail ionad ùr ann an Steòrnabhagh a bhios a' frithealadh nam meadhanan cruthachail.

Bidh an togalach, a chosg £2.6m air a ruith le MG Alba, as leth Comhairle nan Eilean Siar.

Thathar an d1uil gum bi còrr air 100 neach ag obair san ionad, agus tha dòchas ann gun toir an goireas ùr air daoine agus companaidhean gluasad do na h-eileanan.

Air fhoillseachadh