Adhartas ann am Foghlam Gàidhlig ann an Glaschu

Bidh aon duine cloinne às a h-uile ceud ann an Glaschu air fad gan oideachadh sa Ghàidhlig bhon Lùnastal.

Tha còrr 's 600 gu bhith ann an sgoil Ghàidhlig a' bhaile an uairsin, 's thathar an dùil tidsearan ùra fhastadh agus seòmraichean teagaisg a bharrachd a chur gu feum.

Agus tha adhartas cuideachd ga dhèanamh le plana airson bun-sgoil Ghàidhlig fa leth ann am Pollockshields.