A' tarraing Albannach ùra a dh'Alba Nuadh a-rithist

Tha riochdairean à Alba Nuadh ann an Canada an làthair ann an Alba, 's iad a' feuchainn ri ginealach ùr de dh'eilthirich a thàladh a-null.

Le dìth chosnaidhean agus crìonadh eaconomigeach ann an Alba, bidh cothroman mar seo tarraingeachd do chuid.

'S e luchd-obrach sgileil de sheòrsa sònraichte a tha Alba Nuadh a' sireadh.

Air fhoillseachadh