Buaidh an RET air croitearachd?

Tha dragh ann gun dèan cur às do RET air làraidhean cron air croitearachd.

Sgrìobhaidh buidheann thar-phàrtaidh Holyrood air croiteareachd gu Ministear na Còmhdail a dh'innis dha mun t-suidheachadh.

Chaidh coinneamh a chumail ann an Pàrlamaid na h-Alba mu chroitearachd far an deach na draghan a thogail.

Air fhoillseachadh