Farpais chiùil do Mòd Phàislig 2013

Ged a tha faisg air dà bhliadhna ann mus tèid am Mòd Nàiseanta Rìoghail a chumail ann am Pàislig airson a chiad uair, tha obair ullachaidh air toiseachadh anns a' bhaile mu thrath.

Tha luchd-deasachaidh Mòd Phàislig air farpais sònraichte a chuir air dòigh airson an fhèis a chomharachadh, 's iad ag iarraidh air daoine fonn ùr a sgrìobhadh.

Air fhoillseachadh