Dòchas gum bi Mòd Nàiseanta Rìoghail ceart ann am bliadhna

Published

Tha boillsgeadh dòchais ann gum bi Mòd Nàiseanta Rìoghail anns an riochd àbhaisteach ann an Inbhir Nis san Dàmhair am-bliadhna.

An-uiridh, b' fheudar seòrsa de Mhòd a chur air dòigh air-loidhne le suidheachadh a' Choròna-bhìorais.

Tha an An Comunn Gàidhealach dòchasach gum fàg mar a tha barrachd is barrachd dhaoine a' faighinn na banachdaich, gun gabh an fhèis chultarail a chumail am-bhliadhna.

Thuirt Ceann-suidhe a' Chomuinn, Ailean Caimbeul, nach dèan iad co-dhùnadh deireannach chun a' Ghiblein: "Aig an àm sin, thig oirnn a bhith a' dèanamh cho-dhùnaidhean a tha gu bhith a' cosg airgid agus feumaidh sinn a bhith cinnteach an uair sin dè an t-slighe tha sinn a' dol a ghabhail."

image caption'S dòcha gun toir riaghailtean coròna-bhìorais buaidh air deasachadh nan còisirean

Mòd air-loidhne

Fiù's ged a dh'aontaicheadh iad a dhol air adhart leis a' Mhòd, ghabh Mgr Caimbeul ris gum faodadh gun toireadh riaghailtean a thaobh a bhith a' seinn còmhla buaidh air farpaisean.

''S dòcha gum bi e na dhùbhlan aig cuid de na còisirean a bhith deasaichte ann an àm, ach tha sinn uile beò ann an dòchas aig an ìre seo."

Thuirt Mgr Caimbeul gun robh iad am beachd coimhead air mar a ghabhas barrachd den Mhòd a chur air-loidhne airson agus gum faigh an fheadhainn nach gabh a bhith an làthair blasad air na tha a' dol.

"Thug e cothrom do na dhaoine sin air feadh an t-saoghail pàirt a ghabhail sa chuirm a rinn sinn an-uiridh, agus chan eil sinn a' dol a chall sealladh air na drochaidean a thog sinn agus bidh sin a' coimhead air ciamar a ghabhas an glèidheadh agus fiù 's an leudachadh sna bliadhnaichean a' dol air adhart," thuirt e.