Duaisean na Gàidhlig air an toirt seachad

Air fhoillseachadh
Fo-thiotal an deilbh,
Thugadh seachad 11 duais aig an tachartas ann an Glaschu oidhche Mhàirt.

Chaidh Duaisean na Gàidhlig a thoirt seachad oidhche Mhàirt aig taigh-òsta a' Mharriott ann an Glaschu.

Tha na duaisean airson aithne a thòirt do dh'iomairtean 's do dhaoine a tha ri mholadh ann an saoghal na Gàidhlig.

Nochd còrr is 200 aoigh aig cuirm nan duaisean, a tha a-nis san t-seachdamh bliadhna.

Thugadh seachad 11 duais uile gu lèir air caochladh chuspairean, le duaisean airson spòrs, cultair is foghlaim nam measg.

'S e a' chompanaidh foillseachaidh Acair a bhuannaich Sàr-Dhuais na Gàidhlig agus fhuair Rona Lightfoot duais shònraichte cuideachd.

Aithne

"Gu math tric, tha daoine ag obair gu saor-thoileach, agus chan eil iad a' faighinn an t-seòrsa aithne airson na h-obrach tha iad a' dèanamh," thuirt ceannard Bhòrd na Gàidhlig, Shona NicIllfhinnein

"Ach aig tachartas mar seo tha sinn a' comharrachadh na h-obrach a tha daoine a' dèanamh airson na Gàidhlig," thuirt i.

Sàr-Ghàidheal

"Tha sinn a' feuchainn ri comharrachadh agus ag aithneachadh na h-obrach a tha daoine a' dèanamh," thuirt bean an taighe Cathie NicDhòmhnaill a bha cuideachd air tè de na britheamhan.

"Chan ann a' sireadh molaidh a tha iad, ach tha sinn ag ràdh gu bheil sinn a' faicinn luach anns na tha sibh a' dèanamh," thuirt i.

Chuir an duais a chaidh a bhuileachadh oirre iongnadh air Rona Lightfoot.

"Cha robh dùil agam ri aon sian dheth seo," thuirt i.

Chaidh an tiotail Sàr-Ghàidheal a bhuileachadh oirrese mar aithne air a h-uile càil a tha i air dèanamh na beatha fhèin ann a bhith a' togail inbhe a' chànain.

"Cha ann dhomhsa mar sin a tha e air fad idir ach do dh'Uibhist a Deas air fad o chionn càite an d'fhuair mi a h-uile sian a fhuair mi riamh ach air an eilean agam fhìn mar a channas mi ris."

Toraidhean

Seo agaibh na geàrr-liostaichean agus cò a bhuannaich gach duais.

Duais airson taic do dh'ionnsachadh

 • Buannaiche: Alison Richardson agus Claire Dhòmhnallach
 • Cròileagan Grianach & Pàrant is Pàiste
 • An t-Oll. Stiùbhart MacLeòid agus Marcas Mac an Tuairneir

Duais Eaconomach na Gàidhlig

 • Buannaiche: Graficanna
 • Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath

An Duais airson Tachartas

 • Buannaiche: Urras Oighreachd Ghabhsainn
 • The Gathering Festival

An Duais Coimhearsnachd, Dualchais is Turasachd

 • Buannaiche: Marisa Dhòmhnallach & Sgoil an Rubha
 • Druim nan Linntean
 • Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath

An Duais Ealain is Chultarach

 • Buannaiche: Whyte (Alasdair MacIlleBhàin is Ross MacIlleBhàin)
 • Pròiseact Dìleab
 • Scots Opera Project

An Duais airson Innleachdas ann am Foghlam Gàidhlig

 • Buannaiche: Dawn Nic a' Phì
 • Alison Gael NicRath
 • East Ayrshire Leisure

An Duais Eadar-Nàiseanta

 • Buannaiche: Còisir Alba aig Eurovision
 • Catrìona NicIlleDhuibh
 • Tasglann Channaigh

Tosgaire Òg na Bliadhna

 • Lucy Hannah

Duais na Spòrs

 • Calum MacIlleathain

Sàr-dhuais na Gàidhlig

 • Acair

Sàr-Ghàidheal

 • Rona Lightfoot