Tagraichean nan sgìrean Gàidhealach

Na h-Eileanan an Iar

Ainm Pàrtaidh
Alison MacCorquodale Pàrtaidh Làbarach na h-Alba
Angus Brendan MacNeil Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Neil Mitchison Liberalaich Dheamocratach
Jennifer Ross Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba

Inbhir Nis, Inbhir Narann, Bàideanach is Strath Spè

Ainm Pàrtaidh
Ariane Claire Burgess Pàrtaidh Uaine na h-Alba
Les Durance Pàrtaidh Bhrexit
Fiona GayFawcett Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba
Drew Hendry Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Robert Denis James Rixon Liberalaich Dheamocratach
Lewis Ian Whyte Pàrtaidh Làbarach na h-Alba

Ros, An t-Eilean Sgitheanach is Loch Abar

Ainm Pàrtaidh
Gavin Ingo Berkenheger Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba
Kate Brownlie Pàrtaidh Bhrexit
Ian Blackford Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Donald MacLeod Boyd Pàrtaidh Crìosdaidh na h-Alba
John Robert Erskine Pàrtaidh Làbarach na h-Alba
Craig Thomas Alexander Harrow Liberalaich Dheamocratach
Richard Crewe Lucas Pàrtaidh Theaghlaichean na h-Alba

Gallaibh, Cataibh is Ros an Ear

Ainm Pàrtaidh
Cheryl Ann McDonald Pàrtaidh Làbarach na h-Alba
Karl Calder Rosie Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Andrew David Sinclair Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba
Sandra Skinner Pàrtaidh Bhrexit
Jamie Hume Stone Liberalaich Dheamocratach

Earra Ghàidheal is Bòd

Ainm Pàrtaidh
Rhea Louise Barnes Pàrtaidh Làbarach na h-Alba
Gary Mulvaney Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba
Brendan O' Hara Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Alan Reid Liberalaich Dheamocratach

Moireibh

Ainm Pàrtaidh
Fiona Margaret Campbell Trevor Liberalaich Dheamocratach
Jo Kirby Pàrtaidh Làbarach na h-Alba
Laura Mitchell Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Douglas Ross Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba
Rob Scorer UKIP