Tagraichean nan sgìrean Gàidhealach

Published

Na h-Eileanan an Iar

Inbhir Nis, Inbhir Narann, Bàideanach is Strath Spè

Ros, An t-Eilean Sgitheanach is Loch Abar

Gallaibh, Cataibh is Ros an Ear

Earra Ghàidheal is Bòd

Moireibh