Là na #Gàidhlig 2017

  • Air fhoillseachadh

'S e Diardaoin Là Twitter na Gàidhlig, nuair a tha daoine gam brosnachadh Gàidhlig a chur gu feum anns na meadhanan sòisealta.

An-uiridh, chaidh còrr mhath is 4000 tweet a-mach sa chànan, is iad a' ruiginn còrr air dhà gu leth millean neach.

'S e seo an ceathramh Là Twitter na Gàidhlig ach tha ceist ann ge-tà am bi e ann an ath-bhliadhna 's am fear a tha ga chur air dòigh, Seumas Uallas, ag ràdh nach eil gu leòr ùine aige fhèin a chumail a' dol às aonais taic.

Tha esan a' moladh buidheann a stèidheachadh a dh'fhaodadh an là a ghabhail os làimhe.