Comhairle Earra Ghàidheal is Bhòid

Comhairle Earra Ghàidheal is Bhòid

Toraidhean taghadh na comhairle ann an sgìre Earra Ghàidheal is Bhòid

1 - Cinn Tìre a Deas
Ainm Pàrtaidh Ìre
Iain Armour Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Rory Colville Libearalaich Dheamocratach
Dòmhnall Kelly Am Pàrtaidh Tòraidheach
2 - Cinn Tìre & na h-Eileanan
Ainm Pàrtaidh Ìre
Robin MacMhuirich Libearalaich Dheamocratach
Anne Horn Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Alasdair Redman Am Pàrtaidh Tòraidheach
3 - Meadhan Earra Ghàidheal
Ainm Pàrtaidh Ìre
Donaidh MacMhaolain Neo-eisimeileach
Dùghlas Trevor Philand Neo-eisimeileach
Sandy Mac an Tailleir Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
4 - An t-Òban a Deas & na h-Eileanan
Ainm Pàrtaidh Ìre
Mary-Jane Devon Neo-eisimeileach
Jim Lynch Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Ruairidh MacCuthais Neo-eisimeileach
Jamie MacGriogair Am Pàrtaidh Tòraidheach
5 - An t-Òban a Tuath is Latharna
Ainm Pàrtaidh Ìre
Kieron Green Neo-eisimeileach
Julie NicCoinnich Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Elaine Robertson Neo-eisimeileach
Anndra Vennard Am Pàrtaidh Tòraidheach
6 - Comhghall
Ainm Pàrtaidh Ìre
Uilleam Gòrdan Blair Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Yvonne McNeilly Am Pàrtaidh Tòraidheach
Ailean Reid Libearalaich Dheamocratach
7 - Dùn Omhain
Ainm Pàrtaidh Ìre
Jim MacAnndrais Neo-eisimeileach
Audrey E Forrest Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Bobby Good Am Pàrtaidh Tòraidheach
8 - Eilean Bhòid
Ainm Pàrtaidh Ìre
Jim Findlay Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Sìne Mhòireach Mhoffat Neo-eisimeileach
Len Scoullar Neo-eisimeileach
9 - Laomainn a Tuath
Ainm Pàrtaidh Ìre
Seòras Freeman Neo-eisimeileach
Barabal Morgan Am Pàrtaidh Tòraidheach
Iain Shonny MacPheadarais Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
10 - Meadhan Bhaile Eilidh
Ainm Pàrtaidh Ìre
Lorna Douglas Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Graham Archibald Hardie Libearalaich Dheamocratach
Aileen Morton Libearalaich Dheamocratach
Gary Mulvaney Am Pàrtaidh Tòraidheach
11 - Baile Eilidh is Laomainn a Deas
Ainm Pàrtaidh Ìre
Daibhidh Kinniburgh Am Pàrtaidh Tòraidheach
Ellen Moprton Libearalaich Dheamocratach
Ridseard Trail Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba