Coille Loch Airceig leis a' choimhearsnachd

Air fhoillseachadh
tùs an deilbh, Urras nan Coilltean

Tha leasachadh san amharc aig Coille Loch Airceig ann an Loch Abar is a' choimhearsnachd agus Urras nan Coilltean air a ceannach.

Tha iad an dòchas a' choille dhùthchasach ath-bheothachadh.

Chaidh iomairt a chur air bhonn sa Ghiblean gus £500,000 a thogail a chùm a' choille a cheannach. Thug Crannchur Poblach nan Còdan-Puist airgead seachad cuideachd.

Thuige seo chaidh £2.9m a thogail a dh'ionnsaigh a' choille a cheannach agus pròiseactan ath-bheothachaidh a mhaoineachadh. Tha Urras Coimhearsnachd Airceig an dòchas £4.5m a thogail uile gu lèir.

Tha 2,500 acair ann an Coille Loch Airceig, is i aithnichte airson chraobhan giuthais.

'S e coille car ainmeil a th'ann - rinn feachdan sònraichte trèanadh innte aig àm an Dàrna Ccogaidh, is nochd i ann am fiolmaichean Harry Potter.

Tha comharraidhean loisgte fhathast air cuid de na craobhan giuthais sa choille, bho eacarsaichean nan saighdearan le peilearan beò.

Nam measg tha craobhan a chaidh a ghlèidheadh an dèidh dhaibh a bhith air am bruich san ròsaid aca fhèin, 's na peilearan air teine adhbharachadh.

Cuideachd, a rèir beul-aithris, chaidh òr a bha na Fraingich a' cur gu Teàrlach Eideard Stiùbhart a thìodhlacadh sa choillidh.

Chaidh tòrr chraobhan a leagail roimhe air adbharan coimearsalta.

Thuirt Urras nan Coilltean is a' choimhearsnachd, a th' air a' choille a cheannach, gu bheil iad airson ath-bheothachadh nàdarra a thoirt oirre.

tùs an deilbh, Urras nan Coilltean

Feuchaidh iad cuideachd ri a cur gu feum 'son turasachd, am measg eile.

"'S e mòmaid shònraichte a tha seo," thuirt Gary Servant, bho Urras Coimhearsnachd Airceig.

"Chaidh am fearann a cheannach, agus tha cothrom iongantach againn obrachadh còmhla gus a' choille dhùthchasach a tha seo ath-nuadhachadh, agus ceangal a dhèanamh às ùr eadar muinntir na sgìre agus na coilltean aca.

"Tha a h-uile duine air bhioran, agus tha sinn cho taingeil dhan a h-uile duine a th' air taic a thoirt dhuinn 's a chuir ris an iomairt."

Thuirt Stiùiriche Albannach Urras nan Coilltean, Carol Evans: "Nì sinn co-chomhairle fharsainn air na planaichean mionaideach againn airson na coille.

"Tha sinn airson gun tèid an t-àite sònraichte seo a stèidheachadh mar shlat-tomhais airson ath-bheothachadh gach cuid na coille dùthchasaich agus na coimhearsnachd ionadail."

"Thuirt àrd-stiùiriche Iomairt Coille Alba, Sìm Hodge: "B' e seo fear de na h-iarrtasan mu dheireadh a fhuair Sgeama Nàiseanta an Fhearainn Choille."

"Tha e air a bhith mìorbhaileach a bhith a' faicinn mar a dh'obraich Urras Coimhearsnachd Airceig agus Urras nan Coilltean còmhla a dh'ionnsaigh nan amasan a bh' aca le chèile."