Dùbhlan Dòmhnaill

Niall O'Gallagher
Fear-naidheachd poileataigeach
@BBCNiallOGon Twitter

Air fhoillseachadh

Cha b' e an toradh a bha Nicola Sturgeon ag iarraidh - agus cha robh i na h-aonar.

Bha ceannardan nam pàrtaidhean uile aig Holyrood den bheachd gur i Hillary Clinton a bu chòir a bhith anns an Taigh Gheal bhon Fhoilleach.

Gu dearbh, bhòt a' chuid as motha anns na Stàitean Aonaichte fhèin airson an Deamocrataich.

Ach an aghaidh dùil air feadh an t-saoghail rinn Dòmhnall Trump a' chùis oirre agus is esan a ghabhas àite Bharack Obama anns an bhliadhna ùir.

Thachair Mgr Obama ris aig an Taigh Gheal an-diugh, agus bhruidhinn Theresa May ris air a' fòn feasgar.

Cò aig tha fios cùine a bhruidhneas e ri Nicola Sturgeon ris, no dè a chanadh iad ri chèile.

Tost

Tha taghadh Mhgr Trump a' cur dùbhlan ron fheadhainn - Theresa May agus Nicola Sturgeon nam measg - a rinn a chàineadh ron taghadh ach dh'fheumas obair leis an riaghaltas aige às a dhèidh.

Chan àbhaist do luchd-poileataigs a dhol an sàs ann an taghaidhean thall thairis.

Ach cha b' e tagraiche àbhaisteach a bha ann Mgr Trump.

Às dèidh dha gealltainn gun togadh e balla air a' chìch le Mexico, in-imrich a chur a-mach às an dùthaich, casg a chur air Muslamach agus, aig a' cheann thall, bostadh mu ionnsaigh a thoirt air boireannaich, cha b' urrainn dhaibh fuireach nan tost.

Rinn Theresa May càineadh air mar Rùnaire na Dùthcha, ag ràdh gum faodadh casg a chur air tighinn don Rìoghachd Aonaichte mura robh a làthaireachd gu maith an t-sluaigh.

Cha shaoileadh tu gun dèanadh i iomradh air sin an-diugh.

Nàire

Bha Nicola Sturgeon fiù 's na bu treasa, a' toirt inbhe mar Thosgaire na h-Alba na h-Alba agus ag ràdh gun robh an dol-a-mach aige na adhbhar nàire.

Às dèidh ceist bho Kezia Dugdale na bu tràithe - a rinn a chàineadh cuideachd - thuirt am prìomh mhinistear ged a ghabh i ri roghainn an luchd-bhòtaidh agus ged a bu toil leatha obair leis an riaghaltas ùr, nach fuirich i na tost mun a leithid de chlaon-bhàidh.

Sin a dh'aindeoin rabhaidh bhon bhall Tòraidheach Jackson Carlaw gu faodadh na faclan aice cron a dhèanamh air aonta malairt eadar an dà dhùthaich anns an àm teachd.

(Bha am prìomh mhinistear às dèidh na dùbhlanaich a chàineadh na h-àrann poileataigich a dh'fhàg gun do choisich dà chompanaidh Shìonaich air falbh bho aonta luach £10bn le Riaghaltas na h-Alba).

Fhreagair Ms Sturgeon gum b' e a' bhòt air an Aonadh Eòrpach a chuir na Tòraidhean air dòigh a bu mhotha a rinn cròn air malairt Albannaich.

Tha fhios gum fàg Brexit gun till an cuspair seo don t-seòmar a dh'aithghearr.

Diofar

Ach ged a b' fheàrr le Nicola Sturgeon gum b' i Hillary Clinton a bha a' dol don Taigh Gheal, is dòcha nach fhaic i diofar mòr ann an seasamh riaghaltas na Stàitean air ceist na neo-eisimeileachd.

Air thoiseach air reifreann 2014, thuirt seann Rùnaire na Stàite gun robh i an dòchas nach bhòtadh Alba airson neo-eisimeileachd.

Thuirt Barack Obama gun robh an t-Aonadh ag obair gu math agus John Kerry gun robh na Stàitean airson 's gum biodh an rìoghachd "aonaichte" anns an àm ri teachd.

Às dèidh na bhòt gus fuireach innte, thuirt Mgr Trump gum bitheadh Albannach "a-mach as an ciall" a' cheist a chur a-rithist agus gum bu chòir a chur don dàrna taobh fad lethcheud bliadhna.

Ma dh'fheumas i, is dòcha gun tomhais Nicola Sturgeon gum b'fheàrr leatha sabaid an aghaidh Dhòmhnaill Trump na Clinton no Obama.

Ach coltach ri gach duine eile, chan urrainn dhi ach feitheamh gum faic i am bi diofar ann eadar an Ceann-suidhe Trump agus Dòmhnall an dùbhlanach.