Leasachadh ga dhiùltadh air tac nan tarbh

  • Air fhoillseachadh

Dhiùlt Neach-aithris Riaghaltas na h-Alba cead do phlanaichean airson grunn taighean a thogail air fearann le Coimisean na Croitearachd air iomall Inbhir Nis.

Mhol an t-oifigeach dealbhachaidh gun deadh am fearann a ghlèidheadh airson àiteachais.

Bha Comhairle na Gàidhealtachd air trì pàircean aig tuathanas tharbh a' Choimisein, Chnoc nan Giall, air taobh an iar-dheas a' bhaile, mar phàirt de Plana Leasachaidh Chinn A-staigh Linne Mhoireibh.

Bidh an tuathanas a' leigeil tharbh do chroitearan agus do thuathanaich.