Chan atharraich poileasaidh gunnaichean gu luath

Air fhoillseachadh
Fo-thiotal an deilbh, Bha oifigearan air Ghàidhealtachd armaichte goirid mus do chruthaicheadh am feachd ùr nàiseanta.

Chan eil coltas ann gun tig atharrachadh sa aithghearrachd air a' cho-dhùnadh a thug cead do dh'oifigearan poilis air Ghàidhealtachd gunnaichean a ghiùlain gu làitheil, a rèir an oifigich a tha an urra ri poilis armaichte ann an Alba.

An dèidh conneimh le comhairlichean Dimàirt far an deach dragh a thogail mun atharrachadh ann am poileasaidh na h-armachd, thuirt Comandair Roinneil nam Poileas Armaichte, an t-Àrd-Superintendant Elaine NicFhearghais, gu bheil an dòigh sa bheil leithid de cho-dhùnadh air a dhèanamh a' crochadh air measadh cunnairt anns gach sgìre ionadail.

Fhad 's a bhithear a' beachdachadh air a' cho-dhùnadh sin gach cairteal bliadhna, thuirt i nach eil coltas gun atharraich na th' ann de ghunnaichean air Ghàidhealtachd agus anns na h-Eileanan - figear a thug air na Poilis an co-dhùnadh a dhèanamh - san aithghearrachd.

"Bhithinn teagmhach gun tigeadh atharrachadh susbainnteach air an fhiosrachadh a tha sinn a' faighinn thairis air a' bheagan chairtealan a tha ri teachd," thuirt i.

"No gu dearbha na bliadhnaichean a tha ri teachd, chun na h-ìre 's gun toireadh e air an Àrd-Chonstabal a cho-dhùnadh atharrachadh.

"'S ann air an da-rìribh a tha seo stèidhichte. Chan ann air atharrachadh ann an dòigh-obrach nam Poileas.

"Tha e stèidhichte air an fhiosrachadh a th' againn.

"Chan urrainn dhomh a ràdh nach tig atharrachadh air gu bràth, ach tha am poileasaidh seo ann airson dèiligeadh ri cunnart a tha ann."