Seann Nòs

Air fhoillseachadh

Chaidh Bonn Òir an t-Seann Nòis a thoirt seachad aig a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann am Pàislig.

'S e an duais as cliùitiche airson seinn traidiseanta na Gàidhlig.

'S i Seonag Mhoireasdan à Newton Mearns a bhuannaich duais nam ban.

'S e Calum Aonghas Dòmhnallach à Srath Abhainne a bhuannaich duais nam fear.