Gàidhlig thidsearan ga leasachadh an Uibhist

Air fhoillseachadh
Tùs an deilbh, Undiscovered Scotland
Fo-thiotal an deilbh, Tha a' Ghàidhlig gu math làidir sa choimhearsnachd ann an Uibhist

Tha tidsearan bho air feadh nan Eilean Siar dìreach air crìoch a chur air cùrsa Gàidhlig fad seachdain a chaidh a chumail ann an Uibhist.

Thuige seo tha tidsearan às na h-Eileanan air siubhal gu oilthighean neo colaistean airson nan cùrsaichean seo.

Ach 's e seo a' chiad uair aca ga dhèanamh ann an coimhearsnachd far a bheil a' Ghàidhlig ga cleachdadh gu làitheil.

'S e cothrom a th' ann do thidsearan nach eil a' teagasg tro mheadhan na Gàidhlig aig an ìre seo, Gàidhlig ionnsachadh, no na sgilean aca sa chànan a leudachadh.

Coimhearsnachd

Tha Comhairle nan Eilean Siar a' cumail taic ris na cùrsaichean, agus iad airson na tidsearan a bhrosnachadh gus Gàidhlig a chleachdadh anns an sgoil, no fàs misneachail gus an gluais iad gu teagasg tro mheadhan na Gàidhlig.

'S e Ceòlas a chuir an cùrsa ann an Uibhist air dòigh.

"'S e seo a' chiad uair, agus tha sinn fortannach gun do chuir Bòrd na Gàidhlig, agus a' Chomhairle còmhla an cinn, agus thairg iad dhuinn cùrsa seachdain a chur air adhart anns a' coimhearsnachd," thuirt Cathraiche Ceòlas, Màiri Nic Aonghais.

"Tha e mar amas aig Ceòlas an obair a leasachadh, gu h-àraid a thaobh rud a tha sinn a' dèanamh le foghlam, agus le trèanadh thidsearan.

"Mar a tha mi a' faicinn, tha an t-seachdain air a bhith fìor mhath, agus chòrd e gu mòr ris na tidsearan a th' air tighinn còmhla airson a' Ghàidhlig aca fhèin a thoirt air adhart.

"Tha e air a bhith caran eadar-dhealaichte bho na cùrsaichean eile air an robh iad mar thà, agus tha iad air a bhith gu mòr a' cleachdadh na cànain, 's a' dol a-mach dhan choimhearsnachd a bhruidhinn Gàidhlig.

"Sin Gàidhlig a fhuair iad anns na leasanan, no a fhuair iad an àiteachan eile.

"Ach 's e an neart a th' againne ann an Uibhist, gun urrainn dhuinn a dhol a-mach gach là, agus gach àite san sgìre, agus a' Ghàidhlig a chleachdadh, a thaobh 's gu bheil i beò agus gu math làidir againn," thuirt i.

Bha gàch là air a' chùrsa a' tòiseachadh le leasan còmhla ri neach-teagaisg, 's iad a' faighinn cothrom feasgar a dhol gu bùithdean, àiteachan-bìdh is àiteachan-obrach, far an d'fhuair iad cothrom na faclan is gnàthsan-cainnte a dh'ionnsaich iad a chluinntinn agus a chleachdadh.

Air an oidhche, bha iad a-rithist am measg na coimhearsnachd airson còmhradh is òrain, sean-fhacail is tòimhseagain ionnsachadh.

"Tha mi a' smaointinn gu bheil Gàidhlig agam, ach chan eil misneachd agam air a bruidhinn," thuirt Donna NicLeòid, tè de na tidsearan a bh' air a' chùrsa.

"Rinn mi an cùrsa seo airson misneachd a thoirt dhomh a bhruidhinn na Gàidhlig.

"Bha e math a bhith a-muigh anns a' choimhearsnachd ag ionnschadh fhaclan a chleachdainn leis a' chloinn sa chlas agam," thuirt i.

Ceanglaichean Eadar-lìn Dàimheil

Chan eil am BBC an urra ri na tha air Làraichean-lìn air an taobh a-muigh