BBC Naidheachdan

Bun-sgoil ùr do dh'Uibhist a Tuath?

Published
image captionTha trì bun-sgoiltean ann an Uibhist a Tuath an-dràsta.
Chuir muinntir Uibhist a Tuath taic, gu h-aona-ghuthach, ri plana bun-sgoil ùr a thogail san sgìre, a dheadh an àite nan trì bun-sgoiltean a th' anns an eilean an-dràsta.
Chan eil fhios le cinnt fhathast càite am biodh an sgoil ùr stèidhichte.
Chuala coinneamh phoblach san sgìre oidhche Chiadain gum feum Comhairle nan Eilean Siar a-nis tighinn gu co-dhùnadh an tèid iad air adhart leis a' phròiseact.
Ged a tha fhios gu bheil airgead ri fhaotainn bho Riaghaltas na h-Alba, cha tàinig gealltanas bhon chomhairle fhèin fhathast.
"Tha mise a' faireachdainn uabhasach comhfhurtail gun tàinig muinntir Uibhist a Tuath gu co-dhùnadh gun robh iad ag iarraidh sgoil ùr a thogail," thuirt Cathraiche Comataidh an Fhoghlaim aig Comhairle nan Eilean Siar, Catriona Stiùbhart.
"'S urrainn dhuinne a-nis a dhol air ais chun na comhairle, gu Comataidh an Fhoghlaim 's nan Seirbheisean Cloinne air a' chòigeamh là den ath-mhìos, agus sin innse dhaibh ann an aithisg, gu bheil iad ag iarraidh sgoil ùr a thogail.
"Tha ionmhas again bhon Riaghaltas, ach feumaidh a' chomhairle ionmhas a chur ris a' phròiseact a tha seo ma thèid e air adhart, agus tha sinn an dòchas gun tèid, le aonta bho na comhairlichean air fad," thuirt i.
Thuirt Cathraiche Comhairle Phàrant Sgoil Phaibil, Cathina NicCorcadail, gun robh i air a misneachadh le mar a chaidh a' choinneamh.
"Tha mi cianail toilichte na thàinig a-mach chun na coinneimh agus tha mi toilichte gu bheil a h-uile duine ag aontachadh gur e aon sgoil ann an Uibhist a Tuath an dòigh air adhart", thuirt i.
Dh'innis i gun robh beachdan gu leòr ann a thaobh dè bu chòir a bhith ann an sgoil ùr.
"Bha tòrr bhruidhinn ann mu na goireasan a bhiodh san sgoil is dè na goireasan a bhiodh daoine ag iarraidh.
"Tha tòrr ag ùisnicheadh na Gàidhlig anns na sgoiltean a th' ann mar thà - agus tha feadhain eile nach eil ga cleachdadh idir - ach dhan fheadhainn eile a tha ga cleachdadh tha i cudromach dhaibh agus tha sinn an dòchas gun cum a' chomhairle seo suas.
"S e a-niste faighinn a-mach càite bheil dùil aca an sgoil a chur agus ciamar a bhiodh a' chlann siubhail dhan àite ùr", thuirt i.

Tuilleadh air an sgeulachd seo

  • Sgoil ùr do dh'Uibhist a Tuath?