Piseach air an rathad-iarainn

Air fhoillseachadh
tùs an deilbhOther
fo-thiotal an deilbhA mach a 20 trèan bi 15 nas luaithe na a chlàr-ama a th'ann an drasta

Thèid còrr 's cairteal na h-uaireach a ghearradh far an ùine a tha e a' toirt a bhith a' siubhal eadar meadhain na h-Alba agus a Ghàidhealtachd air trèan.

Dh'fhoillsich Scotrail gun tig piseach air na seirbheisean eadar Inbhir Nis, Glaschu agus Dùn Eideann ro dheireadh na bliadhna, ri linn an obair leasachaidh a tha ga dheanamh air na loighnichean reile.

A mach a 20 treana bi 15 a dol nas luaithe na a chlàr-ama a th'ann an dràsta.

Bhi 4 dhiubh 4 mionaid nas slaodaiche aig a char is fhaide.

A' Mhanachainn

Bi na trèanaichean stad aig A' Mhanachainn fon chlàr ùr.

Roimhe bha trèanaichean a stad dìreach nuair a bha iarrtas ann bho luchd-siubhal.

Chuir Dàibhaidh MacThòmais BPA na sgire fàilte air an naidheachd.

Seirbheis Bunaiteach

''Tha an roghainn aig First Group gus loidhne rèile na Gàidhealtachd seirbheis a leasachadh a tha bunaiteach dha na coimhearsneachdan againn.''

''Mar neach a tha tric a' suibhal eadar Inbhir Nis agus Dùn Eideann tha mi a cuir fàilte air an naidheachd gum bi an ùine suibhail nas giorra.

''Tha mi cuideachd toilichte gum bi an trèan a stad sa Mhanachainn. Tha e deatamach gu lean sinn oirnn ann a bhith a' maoineachadh seirbhies rèile le barrachd is barrachd a suibhal air an rathad-iarainn.

''Tha mi a' coimhead air adhart ri barrachd leasachaidh rè ùine.''