Eaglais Màthair na Dòrainne

Air fhoillseachadh
Fo-thiotal an deilbh, Bha an eaglais làn son cuirm spioradail aig an deireadh-sheachdain.

'S e Eaglais Màthair na Dòrainne ann an Gearraidh na Mònadh tè de na togalaichean as aithnichte anns na h-Eileanan an Iar.

Chaidh a togail anns na 1960'an mar chuimhneachan air daoine às an sgìre a chaill am beatha anns na cogaidhean mòra.

Ach, aithnichte sa tha an eaglais, bha trioblaidean ann cha mhòr bhon tòisich leis a' mhullach, is uisge ag aoidion a-staigh.

'S e sin a tha air cùlaibh iomairt gus airgead a thogail agus mullach na h-eaglaise a chàradh.

Cuirm

Chruinnich muinntir an àite san eaglais aig an deireadh-sheachdain airson cuirm spioradail shònraichte, agus ceangal aig a' chèol le croitearachd, iasgach is cogadh.

'B e an seinneadair, Pòl MacCaluim, a chuir an oidhche air dòigh.

"Bha sinn a' bruidinn air an eaglais agus an staid anns a bheil i, agus cho cudromach sa tha e a cur air dòigh, agus bha mi ag ràdh, gabhaidh cuirm dèanamh, cuirm eadar-dhealaichte".

"Gheibh thu rudan mar seo anns an Roinn Eòrpa - chan faighear uair sam bith ann an Alba - cuirm am broinn eaglaise"

"Dh'obraich e math agus dh'obraich e air sgàth is gun do dh'aontaich a h-uile duine a bha an sàs ann, bha iad toilichte a dhèanamh", thuirt e.

Prìomhachas

Thathas a' coimhead air leasachaidhean taobh a-staigh na h-eaglaise, ach anns a' chiad dol a-mach 's e am mullach a gheibh prìomhachas.

"Nuair a tha i a' sileadh tha tòrr mòr uisge a' tighinn a-staigh", thuirt sagart na parraiste, Maighstir Dòmhnall MacAoidh.

"Thairis air na bliadhnaichean chaidh mòran leasachaidhean fheuchainn agus tha sinn fhathast a' fulang mòran uisge".

"Feumaidh sinn coimhead air a sin agus 's ann airson taic a thoirt dha sin a bu mhotha a thèid an t-airgead", thuirt e.

Barrachd

Chan eil fios le cinnt fhathast dè an t-suim air fad a fhuaireadh bhon chuirm, ach thathas an amharas gum bi barrachd a dhìth fhathast.

Tha dùil gun tèid cuirm eile a chumail, math dh'fhaodte air tìr mòr.

Bha meas agus moit muinntir na sgìre air an eaglais aca follaiseach le cho làn sa bha i son na ciurm aig an deireadh-sheachdain.

Bu chòir mar sin gun soirbhich leis an iomairt aca air a' cheann thall.