Stòras Fearainn ga stèidheachadh as ùr.

Air fhoillseachadh
tùs an deilbh, dave fergusson/geograph
fo-thiotal an deilbhTha sgìrean ann an Leòdhas fo smachd choimhearsneachd

Thèid Stòras Fearainn na h-Alba, a chuidich mòran choimhearsnachdan sealbh fhaighinn air an talamh aca fhèin, a stèidheachadh as ùr.

Bidh £6 millean anns an stòras thairis air 5 bliadhna agus Riaghaltas na h-Alba dha stèidheachadh as ùr.

Thàinig an stòras mu dheireadh gu crìch 6 bliadhna air ais.

Chuidich e coimhearsneachdan anns na Hearadh, Leòdhas agus Uibhist smachd fhaighinn air an fhearann aca fhèin.

Coltach ris an t-seann stòras bi e air a mhaoineachadh le taic bhon Chrannchar Nàiseanta agus air a stiùireadh le Iomairt na Gàidhealtachd snan Eilean.

Tha cuid dhen bharail gun do chuir cion-taic san eadar-ama maill air ath-leasachadh an fhearainn.

Naidheachd mhòr

Am measg na daoine a chuir fàilte air an naidheachd seo tha Siamarlan Urras Steòrnabhaigh, Iain MacIomhair.

Tha esan an dùil gu lean obair ath-leasaichaidh an fhearainn.

''Cha robh daoine a' faicinnn càite am faigheadh iad taic-airgid.''

''Bha fios againn gu robh ùidh ann an cuid a' choimhearsneachdan smachd a ghabhail air an fhearann.''

''Bha sinn mothachail gu robh feadhainn a bha air a' chothrom a ghabhail agus air soirbheachadh ag iarraidh cuideachadh airson leasachadh a dhèanamh air na h-oighreachdan sin.''

'' Se naidheachd mhòr a th'ann gu bheil an riaghaltas a' cur seo romhainn airson na h-ath 3 bliadhna'', thuirt e.