Buill ùr Bhòrd na Gàidhlig

  • Air fhoillseachadh

Chaidh ceathrar bhall ùr ainmeachadh airson Bòrd na Gàidhlig.

'S iad sin June Ghreumach, Colla Dòmhnallach, Shona NicIllFhinnein agus Coinneach MacNeacail.

'S ann à Glaschu a tha June Ghreumach, agus tha ceanglaichean teaghlaich aice ris an Eilean Sgitheanach.

Tha i an-diugh a' fuireach ann an Leòdhas far a bheil i pòsda le triùir chloinne.

Buinidh Colla Dòmhnallach dhan Eilean Sgitheanach ach tha e an-diugh ag obair na chunntasair ann an Inbhir Nis.

'S ann à Drochaid an Aonachain a tha Shona NicIllFhinnein agus dh'ionnsaich i a' Ghàidhlig na h-inbheach.

Tha Coinneach MacNeacail, a bhoineas do Leòdhas, air a bhith ag obair na thidsear ann an Tiriodh bho chionn trì bliadhna.

Fàilte

Thuirt Cathraiche Eadar-amail Bhòrd na Gàidhlig, Ealasaid Nic an t-Saoir, gu robh i a' cur fàilte mhòr air na bùill ùra.

"Còmhla, tha iad a' toirt sgilean agus eòlas sònraichte chun a' Bhùird, nam measg sgilean ionmhais agus leasachadh anns a' choimhearsnachd, eòlas praictigeach ann an foghlam Gàidhlig agus ionnsachadh cànain" thuirt i.

'S e dreuchdan pàirt-ùine a th' annta, agus tha tuarastal de £6200, mu choinneamh gealltanas de thrì là frithealaidh gach mìos, nan cois.

Bidh na dreuchdan a' leantainn fad trì bliadhna, gu toiseach a' Ghiblein, 2015.

Ceanglaichean Eadar-lìn Dàimheil

Chan eil am BBC an urra ri na tha air Làraichean-lìn air an taobh a-muigh