Comhairle nan Eilean Siar

Image caption Sgìre Comhairle nan Eilean Siar

Barraigh, Bhatarsaigh, Èirisgeigh agus Uibhist a Deas

Ainm Pàrtaidh
Dòmhnall Manford Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Raghnall MacFhionghain Pàrtaidh Làbarach na h-Alba
Dàibhidh Blaney Neo-eisimeileach
Donaidh Steele Neo-eisimeileach

Beinn na Foghla agus Uibhist a Tuath

Ainm Pàrtaidh
Niall Peutan Neo-eisimeileach
Eardsaidh K Caimbeul Pàrtaidh Làbarach na h-Alba
Uisdean Robasdan Neo-eisimeileach

Na Hearadh agus Ceann a Deas nan Loch

Ainm Pàrtaidh
Catriona Dhòmhnallach Neo-eisimeileach
DJ MacRath Pàrtaidh Làbarach na h-Alba
Philip MacIlleathainn Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba

Sgìre Ùige agus Ceann a Tuath nan Loch

Ainm Pàrtaidh
Bill Houston Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Tormod Alasdair Dòmhnallach Neo-eisimeileach
Cudig MacLeòid Neo-eisimeileach

Sgìre an Rubha

Ainm Pàrtaidh
Alasdair MacLeòid Neo-eisimeileach
Tormod M MacLeòid Neo-eisimeileach
Zena Stiùbhairt Neo-eisimeileach

Steòrnabhagh a Deas

Ainm Pàrtaidh
Aonghas Caimbeul Neo-eisimeileach
Rae MacCoinnich Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Aonghas MacCarmaig Neo-eisimeileach
Teàrlach MacNeacail Neo-eisimeileach

Steòrnabhagh a Tuath

Ainm Pàrtaidh
Ruairidh MacAoidh Neo-eisimeileach
Iain MacAmhlaidh Neo-eisimeileach
Iain MacCoinnich Neo-eisimeileach
Gòrdan Moireach Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba

Loch a Tuath

Ainm Pàrtaidh
Dòmhnall Crichton Neo-eisimeileach
Iain A MacIomhair Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Catriona Màiri Stiùbhairt Neo-eisimeileach

An Taobh Siar agus Nis

Ainm Pàrtaidh
Iain MacAoidh Neo-eisimeileach
Iain Moireasdan Neo-eisimeileach
Coinneach Moireach Neo-eisimeileach
Coinneach MacLeòid Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba

Riochdairean uile gu lèir

Buidheann Riochdairean
Neo-eisimeileach 21
Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 7
Pàrtaidh Làbarach na h-Alba 3