W

Air fhoillseachadh

warning: rabhadh

wealth: ionmhas

website: làrach-lìn

welfare benefits: sochairean sòisealta

wind turbine: tuirbin-gaoithe

witness: fianais

witnesses: luchd-fianais

work exchange: iomlaid-obrach