F

Air fhoillseachadh

faidhbhileach: beechwood

fa leth: separate

faochadh: relief

fathannan: rumours

feachdan: forces

feallsanachd: philosophy

fear-brathaidh: spy

fearann: land

fhastadh: hired

fianais: witness

fògarraich: exiles

foill: fraud

fòirneart: violence

freiceadan: guard

fuadan: false

fuiling: suffer

false: fuadan

federation: caidreachas

fertile: torach

final: deireannach

financial crisis: staing an ionmhais

firemen (and women!), fire service: luchd-smàlaidh

fleet: cabhlach

flood: tuil

foot and mouth disease: galar roilleach

forces: feachdans

fort: gearastan

foster daughter: nighean-dalta

fraud: foill

fuel: connadhe

funeral: tiodhlacadh