If I Take You Home (Original 12? Version)

If I Take You Home (Original 12? Version)