Jam 10 Kai Theit (Wait Ten Months More)

Jam 10 Kai Theit (Wait Ten Months More)