1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
 27. 0 - 9
 28. other
 1. Vitaly Samoshko
  /music/images/artists/96x96/cc3147ca-29a8-4c00-9dee-55af645ff4dd.jpg
  https://www.bbc.co.uk/music/artists/cc3147ca-29a8-4c00-9dee-55af645ff4dd
  http://musicbrainz.org/artist/cc3147ca-29a8-4c00-9dee-55af645ff4dd
  Vitaly Samoshko (pianist)
 2. Samoyed
  /music/images/artists/96x96/4fd22967-feda-4f63-8543-ebaafe77177f.jpg
  https://www.bbc.co.uk/music/artists/4fd22967-feda-4f63-8543-ebaafe77177f
  http://musicbrainz.org/artist/4fd22967-feda-4f63-8543-ebaafe77177f
  Samoyed
 3. Julia Samoylova
  /music/images/artists/96x96/ec76e287-d6f6-4b09-964f-53d79a5df305.jpg
  https://www.bbc.co.uk/music/artists/ec76e287-d6f6-4b09-964f-53d79a5df305
  http://musicbrainz.org/artist/ec76e287-d6f6-4b09-964f-53d79a5df305
  Julia Samoylova
 4. Sampa the Great
  /music/images/artists/96x96/9d79c790-9897-464e-aef0-db5bd3290f00.jpg
  https://www.bbc.co.uk/music/artists/9d79c790-9897-464e-aef0-db5bd3290f00
  http://musicbrainz.org/artist/9d79c790-9897-464e-aef0-db5bd3290f00
  Sampa the Great
 5. Abi Sampa
  /music/images/artists/96x96/6ae0de3f-ec82-4f60-9812-ff5b56346a77.jpg
  https://www.bbc.co.uk/music/artists/6ae0de3f-ec82-4f60-9812-ff5b56346a77
  http://musicbrainz.org/artist/6ae0de3f-ec82-4f60-9812-ff5b56346a77
  Abi Sampa
 6. Andre Sampaio
  /music/images/artists/96x96/5b718b53-0e38-4c2b-b0d5-4c0f46921b50.jpg
  https://www.bbc.co.uk/music/artists/5b718b53-0e38-4c2b-b0d5-4c0f46921b50
  http://musicbrainz.org/artist/5b718b53-0e38-4c2b-b0d5-4c0f46921b50
  Andre Sampaio (Brazil)
 7. Sampath
  /music/images/artists/96x96/0627fc76-a8f7-4e81-b784-5cf29c7bf9b6.jpg
  https://www.bbc.co.uk/music/artists/0627fc76-a8f7-4e81-b784-5cf29c7bf9b6
  http://musicbrainz.org/artist/0627fc76-a8f7-4e81-b784-5cf29c7bf9b6
  Sampath (playback singer)
 8. Ram Sampath
  /music/images/artists/96x96/72da533e-cb78-414e-8968-9d7dac0e80df.jpg
  https://www.bbc.co.uk/music/artists/72da533e-cb78-414e-8968-9d7dac0e80df
  http://musicbrainz.org/artist/72da533e-cb78-414e-8968-9d7dac0e80df
  Ram Sampath
 9. Frank Sampedro
  /music/images/artists/96x96/dfc3487a-7092-46e9-bb18-89a668c1ca54.jpg
  https://www.bbc.co.uk/music/artists/dfc3487a-7092-46e9-bb18-89a668c1ca54
  http://musicbrainz.org/artist/dfc3487a-7092-46e9-bb18-89a668c1ca54
  Frank Sampedro
 10. Fab Samperi
  /music/images/artists/96x96/50793d23-534d-4e6c-8807-f7c8fa7a644f.jpg
  https://www.bbc.co.uk/music/artists/50793d23-534d-4e6c-8807-f7c8fa7a644f
  http://musicbrainz.org/artist/50793d23-534d-4e6c-8807-f7c8fa7a644f
  Fab Samperi
 11. Sampha
  /music/images/artists/96x96/130c2184-14f2-4180-a216-04b5a333be57.jpg
  https://www.bbc.co.uk/music/artists/130c2184-14f2-4180-a216-04b5a333be57
  http://musicbrainz.org/artist/130c2184-14f2-4180-a216-04b5a333be57
  Sampha
 12. Sample
  /music/images/artists/96x96/b5416432-6944-4aff-9d5a-b50baf3b286f.jpg
  https://www.bbc.co.uk/music/artists/b5416432-6944-4aff-9d5a-b50baf3b286f
  http://musicbrainz.org/artist/b5416432-6944-4aff-9d5a-b50baf3b286f
  Sample
 13. Sample Answer
  /music/images/artists/96x96/8e406ec1-8716-4ec7-9a4e-a2eb2639bb77.jpg
  https://www.bbc.co.uk/music/artists/8e406ec1-8716-4ec7-9a4e-a2eb2639bb77
  http://musicbrainz.org/artist/8e406ec1-8716-4ec7-9a4e-a2eb2639bb77
  Sample Answer
 14. Joe Sample
  /music/images/artists/96x96/526a6127-7f4e-4797-8ae9-927a6e29e2d0.jpg
  https://www.bbc.co.uk/music/artists/526a6127-7f4e-4797-8ae9-927a6e29e2d0
  http://musicbrainz.org/artist/526a6127-7f4e-4797-8ae9-927a6e29e2d0
  Joe Sample
 15. Nick Sample
  /music/images/artists/96x96/dc422abf-467f-4cb1-9b7f-a2df88c96929.jpg
  https://www.bbc.co.uk/music/artists/dc422abf-467f-4cb1-9b7f-a2df88c96929
  http://musicbrainz.org/artist/dc422abf-467f-4cb1-9b7f-a2df88c96929
  Nick Sample
 16. SampliFire
  /music/images/artists/96x96/0fc05782-1e13-4894-a44b-b5a1a965f9b2.jpg
  https://www.bbc.co.uk/music/artists/0fc05782-1e13-4894-a44b-b5a1a965f9b2
  http://musicbrainz.org/artist/0fc05782-1e13-4894-a44b-b5a1a965f9b2
  SampliFire
 17. Steve Sampling
  /music/images/artists/96x96/1c0b2639-72b0-4185-a225-12df2c35bfcb.jpg
  https://www.bbc.co.uk/music/artists/1c0b2639-72b0-4185-a225-12df2c35bfcb
  http://musicbrainz.org/artist/1c0b2639-72b0-4185-a225-12df2c35bfcb
  Steve Sampling
 18. Sampology
  /music/images/artists/96x96/c23b8c9f-6c39-41b5-9005-477518176f9e.jpg
  https://www.bbc.co.uk/music/artists/c23b8c9f-6c39-41b5-9005-477518176f9e
  http://musicbrainz.org/artist/c23b8c9f-6c39-41b5-9005-477518176f9e
  Sampology
 19. The Samps
  /music/images/artists/96x96/e46accc7-3c1b-4c34-a26f-63aa649c2e26.jpg
  https://www.bbc.co.uk/music/artists/e46accc7-3c1b-4c34-a26f-63aa649c2e26
  http://musicbrainz.org/artist/e46accc7-3c1b-4c34-a26f-63aa649c2e26
  The Samps
 20. Sampson
  /music/images/artists/96x96/e13ec13a-3bca-4f83-81e1-48b63e9a4733.jpg
  https://www.bbc.co.uk/music/artists/e13ec13a-3bca-4f83-81e1-48b63e9a4733
  http://musicbrainz.org/artist/e13ec13a-3bca-4f83-81e1-48b63e9a4733
  Sampson
 21. Carol Lee Sampson
  /music/images/artists/96x96/42c20dae-4b10-43f6-9964-ab4af2b11367.jpg
  https://www.bbc.co.uk/music/artists/42c20dae-4b10-43f6-9964-ab4af2b11367
  http://musicbrainz.org/artist/42c20dae-4b10-43f6-9964-ab4af2b11367
  Carol Lee Sampson (Musician from Malvern)
 22. Carolyn Sampson
  /music/images/artists/96x96/c7e6286a-dcc5-46ed-b9a4-103cc02a3c39.jpg
  https://www.bbc.co.uk/music/artists/c7e6286a-dcc5-46ed-b9a4-103cc02a3c39
  http://musicbrainz.org/artist/c7e6286a-dcc5-46ed-b9a4-103cc02a3c39
  Carolyn Sampson (soprano)
 23. Carter Sampson
  /music/images/artists/96x96/db0f06fa-3f2b-4c73-901e-2dd05b0bc6e6.jpg
  https://www.bbc.co.uk/music/artists/db0f06fa-3f2b-4c73-901e-2dd05b0bc6e6
  http://musicbrainz.org/artist/db0f06fa-3f2b-4c73-901e-2dd05b0bc6e6
  Carter Sampson (Oklahoma City singer/songwriter)
 24. Cesar Sampson
  /music/images/artists/96x96/679c7d2d-ad14-4b5d-958c-a63d3df0334f.jpg
  https://www.bbc.co.uk/music/artists/679c7d2d-ad14-4b5d-958c-a63d3df0334f
  http://musicbrainz.org/artist/679c7d2d-ad14-4b5d-958c-a63d3df0334f
  Cesar Sampson (Austrian singer, songwriter, and model)
 25. Dave Sampson
  /music/images/artists/96x96/57b3a550-8a0b-4325-bc92-957f0637025e.jpg
  https://www.bbc.co.uk/music/artists/57b3a550-8a0b-4325-bc92-957f0637025e
  http://musicbrainz.org/artist/57b3a550-8a0b-4325-bc92-957f0637025e
  Dave Sampson
 26. Dave Sampson & The Hunters
  /music/images/artists/96x96/ea2c3425-ee13-4d6e-9e5b-9187a5491b02.jpg
  https://www.bbc.co.uk/music/artists/ea2c3425-ee13-4d6e-9e5b-9187a5491b02
  http://musicbrainz.org/artist/ea2c3425-ee13-4d6e-9e5b-9187a5491b02
  Dave Sampson & The Hunters
 27. Daz Sampson
  /music/images/artists/96x96/4aeeb225-2871-45ab-b80e-004d607dd061.jpg
  https://www.bbc.co.uk/music/artists/4aeeb225-2871-45ab-b80e-004d607dd061
  http://musicbrainz.org/artist/4aeeb225-2871-45ab-b80e-004d607dd061
  Daz Sampson
 28. Edgar Sampson
  /music/images/artists/96x96/79842485-d513-4057-a55f-eb7212752719.jpg
  https://www.bbc.co.uk/music/artists/79842485-d513-4057-a55f-eb7212752719
  http://musicbrainz.org/artist/79842485-d513-4057-a55f-eb7212752719
  Edgar Sampson
 29. Gordie Sampson
  /music/images/artists/96x96/ab56035c-1b3f-459e-b264-6ece2f1224c6.jpg
  https://www.bbc.co.uk/music/artists/ab56035c-1b3f-459e-b264-6ece2f1224c6
  http://musicbrainz.org/artist/ab56035c-1b3f-459e-b264-6ece2f1224c6
  Gordie Sampson
 30. Lucy Sampson
  /music/images/artists/96x96/54e43489-679d-4305-b8b2-9279d5676ed9.jpg
  https://www.bbc.co.uk/music/artists/54e43489-679d-4305-b8b2-9279d5676ed9
  http://musicbrainz.org/artist/54e43489-679d-4305-b8b2-9279d5676ed9
  Lucy Sampson